ПОЛОЖЕННЯ про Третейську палату України

Затверджено  

Четвертим Всеукраїнським 

 з'їздом третейських суддів 

 місто Київ, 4 листопада 2016 року 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Третейську палату України 

(нова редакція) 

Стаття 1. Загальні положення 

1.1. Органи третейського самоврядування складають:   

- органи самоврядування третейських судів; 

- Всеукраїнський з'їзд третейських суддів; 

- Третейська палата України. 

1.2. Третейська палата України є постійно діючим органом третейського  самоврядування,  який діє на підставі Закону України "Про третейські суди" та цього Положення. 

1.3. Третейська палата України не є громадською організацією, на неї не поширюється законодавче обмеження щодо врегулювання її назви, статусу та компетенції (п. 5.2 Рішення КСУ від 10.01.2008 року № 1-рп-2008)  

1.3. Третейська палата України має власну  символіку. 

1.4. Найменування Третейської палати України: 

     - повна  назва  українською  мовою   -   "Третейська   палата України"; 

     - повна назва англійською мовою - "The Arbitration Chamber of Ukraine". 

1.5  Місце знаходження Третейської  палати  України:  01034, Україна, м. Київ вул. Рейтарська, 19-б. 

Стаття 2. Всеукраїнський з'їзд третейських суддів 

2.1. Вищим  органом  третейського самоврядування є  Всеукраїнський з'їзд третейських суддів (далі - З'їзд). 

2.2. З'їзд скликається за необхідністю, але не рідше ніж один раз на три роки. 

2.3. З'їзд скликається за рішенням Третейської палати України, Президії Третейської палати України, або за рішенням органів самоврядування третейських судів не менш ніж 20% зареєстрованих третейських судів. 

2.4. З'їзд є повноважним за присутності на ньому не менш якдвох третин загальної кількості делегатів, обраних органами самоврядування третейських судів. 

2.5. Рішення З'їзду приймаються більшістю голосів від присутніх делегатів З'їзду. 

2.6. До повноважень З'їзду належить: 

2.6.1 Прийняття Положення про Третейську палату та внесення змін до цього Положення; 

2.6.2 Затвердження складу Третейської палати України;  

2.6.3. Обрання та звільнення Голови Третейської палати України, та за його поданням двох заступників Голови, та персонального складу президії Третейської палати України; 

2.6.4. Прийняття  рішень (звернень, резолюції, тощо) щодо  захисту соціальних  і  професійних  прав  та інтересів третейських суддів і третейських судів, та зпрактики правозастосування третейських судів; 

2.6.5. Прийняття будь-яких інших рішень з питань третейського самоврядування. 

2.7. Рішення З’їзду набирають чинності негайно після ухвалення, та підлягають опублікуванню на інформаційному сайті Третейської палати України в триденний строк. 

Стаття 3.   Повноваження, та порядок роботи Третейської палати України 

3.1: Повноваження Третейської палати України: 

3.1.1. Представляє та захищає соціальні і  професійні  права  та інтереси третейських суддів і третейських судів; 

3.1.2. Здійснює  методичну та видавничу роботу; 

3.1.3. Аналізує практику правозастосування третейських судів, надає висновки та рекомендації щодо правозастосування; 

3.1.4. Може утворювати постійні та тимчасові комісії, консультативні та дорадчі органи та ради, до складу яких можуть входити юристи, адвокати, науковці, які не є членами Третейської палати України (за їх згодою). 

3.1.5. Скасовує рішення Голови Третейської палати України, або його заступників, Президії, які ухвалені між засіданнями Третейської палати України, та має право відсторонити Голову, заступника голови, членів Президії від виконання обов’язків, в разі, якщо вони своїми діями чи бездіяльністю призвели до порушення прав членів Третейської палати України, або діють всупереч інтересам Третейської палати України, волі та настановам вищого органу самоврядування третейських суддів.  

3.1.6. Скликає позачерговий з’їзд третейських суддів України, організація якого покладається на організаційний комітет, який має бути утворений в разі прийняття рішення про скликання З’їзду. 

3.1.7. Здійснює інші повноваження, визначені вищим органом третейського самоврядування; 

3.2. Засідання Третейської палати України може відбуватися в разі, якщо у ньому приймають участь не менше 2/3 від загального складу її членів. 

3.3. Третейська палата України приймає рішення більшістю голосів членів, присутніх на засіданні. Рішення, передбачені пунктом 3.1.5, 3.1.6 цього положення, приймаються не менш ніж 2/3 від загального складу членів Третейської палати України. 

3.4. Засідання Третейської палати України скликаються на вимогу Голови Третейської палати України, або не менше 1/3 членів Третейської палати України, шляхом персонального повідомлення всіх членів про час та місце проведення засідання, та питання порядку денного, що стали приводом для скликання, не пізніше ніж за 7 днів до засідання. 

3.5. В разі прийняття відповідного рішення та затвердження процедури, члени Третейської палати України можуть приймати участь у її засіданнях та прийнятті рішень дистанційно, за допомогою засобів зв’язку, та рішення можуть прийматися шляхом опитування, з обов’язковим повідомленням всіх членів та встановлення терміну погодження питань не менше ніж за сім днів до завершення опитування. 

Стаття 4 Президія Третейської палати України, Голова та заступники 

4.1. Президія Третейської палати України (надалі – Президія) складається з одинадцяти членів, включаючи Голову Третейської палати України тайого заступників, є постійно діючим робочим органом Третейської палати України, який виконує функції Третейської палати України в період між її засіданнями. 

4.2. До складу Президії входять за посадою Голова Третейської палати України, та два його заступника. Президію очолює Голова Третейської палати України. 

4.3. Засідання Президії скликаються Головою Третейської палати України або на вимогу більшості членів Президії та вважаються повноважними при наявності не менше семи її членів. 

4.4 Рішення Президії приймаються більшістю голосів від присутніх членів Президії. 

4.5. Повноваження президії Третейської палати України: 

4.5.1. Скликання та організація проведення З’їзду, та засідань Третейської палати України, розробка проекту порядку денного зазначених заходів; 

4.5.2. Прийняття  рішень, резолюцій,  звернень до органів державної влади, громадських організації юридичних та фізичних осіб щодо  захисту соціальних  і професійних прав та інтересів третейських суддів і третейських судівпрактики правозастосування третейських судів; 

4.5.3. Методична та видавнича робота з питань захисту соціальних і  професійних прав та інтересів третейських суддів і третейських судів, узагальненніпрактики правозастосування третейських судів; 

4.5.4. Організація та участь у роботі семінарів, конференцій форумів та інших зібрань з питань захисту соціальних і професійних прав та інтересів третейських суддів і третейських судів,практики правозастосування  третейських судів; 

 4.5.5. Прийняття рішень з організації роботи Президії, затвердження символіки Третейської  палати України. 

4.6. Повноваження Голови Третейської палати України:    

4.6.1. Представляє інтереси Третейської  палати  України, третейських судів та суддів у взаєминах з органами державної влади та місцевого самоврядування,  юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за її межами. 

4.6.2. Організовує діяльність президії Третейської палати України, звітує перед З’їздом, Третейською палатою України про діяльність. 

4.6.3. Звертається від імені Третейської палати України до органів державної влади, громадських організацій, юридичних та фізичних осіб щодо захисту соціальних і професійних прав та інтересів третейських суддів і третейських судів, тапрактики правозастосування третейських судів. 

4.6.4. Підписує рішення Третейської палати України та Президії. 

4.6.5. Вносить на розгляд З'їзду кандидатури заступників Голови Третейської палати України та членів президії. 

4.6.6. Розподіляє обов'язки між своїми заступниками. 

4.6.7. Затверджує положення та правила з процедурних питань роботи Президії. 

4.7. Голова Третейської палати України зобов’язаний на вимогу члена Третейської палати України надати йому копію примірника будь-якого рішення, яке було ухвалене Третейською палатою України, її Президією, та Головою. 

4.8. Головою Третейської палати  України або його заступником  може  бути  обраний громадянин України, який досяг тридцяти п’ятирічного віку, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права понад десять років, з них не менше трьох років є третейським суддею або арбітром міжнародного арбітражу. 

4.9. Членом Президії  у тому числі заступниками голови третейської палати  може  бути  обраний громадянин України, який досяг тридцятирічного віку, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права понад п’ять років, є третейським суддею або арбітром міжнародного арбітражу. 

4.10. Голова Третейської палати України, його заступники та члени Президії обираються З'їздом строком на три роки. Одна і та сама особа може бути Головою Третейської палати України не більше двох термінів поспіль. 

              Стаття 5. Органи самоврядування третейських судів 

5.1. Повноваження   органів самоврядування третейських судів України визначені Законом України "Про третейські суди" та відповідними положеннями третейських судів.  

     Стаття 6. Матеріально-фінансове забезпечення Третейської палати України 

6.1. Третейська палата України фінансується за рахунок добровільних внесків її членів, інших юридичних чи фізичних осіб, допомоги міжнародних та інших організацій. 

6.2. Третейська палата України може користуватися майном та коштами, наданими її членами, для забезпечення діяльності, проведення заходів та виконання інших завдань, передбачених  Законом та цим Положенням. 

6.3. Оперує коштами на фінансування цільових програм та  заходів Третейської палати України організація, уповноважена  особами, які надають кошти чи майно для здійснення цих заходів і програм, за погодженням з Президією третейської палати України. 

6.4. Діловодство та інші  види  робіт для забезпечення діяльності  Третейської  палати України можуть виконувати на договірних умовах окремі особи, які не є членами Третейської палати України. 

               Стаття 7. Припинення діяльності Третейської палати України 

7.1  Діяльність   Третейської   палати   України  може  бути припинена: 

7.1.1. За рішенням Всеукраїнського з'їзду третейських суддів; 

7.1.2.За рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України. 

Опубліковано в Нормативна база

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

Новини ТПУ