Повноваження Голови Третейської палати України


 • Представляє Третейську палату України у взаєминах з органами державної влади та місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за її межами.
 • Діє без доручення від імені Третейської палати України, у тому числі укладає правочини, що не заборонені законодавством України.
 • Організовує діяльність Третейської палати України, скликає та проводить засідання Всеукраїнського з’їзду третейських суддів та президії Третейської палати України.
 • Видає накази, розпорядження та інші документи, що стосуються діяльності Третейської палати України.
  Підписує рішення Третейської палати України.
 • Вносить на розгляд Третейської палати України подання про затвердження кандидатур на посади першого заступника, заступників Голови та відповідального секретаря Третейської палати України.
 • Розподіляє обов’язки між своїми заступниками.
 • Затверджує порядок денний засідання Всеукраїнського з’їзду третейських суддів та Третейської палати України.
 • Відкриває рахунки в установах банків, користується печаткою та виконує інші повноваження, які пов’язані з управлінням фінансово-господарською діяльністю Третейської палати України.
 • Приймає та звільняє технічних працівників Третейської палати України шляхом видання наказів та розпоряджень.
 • Несе персональну відповідальність за ефективне використання майна та коштів Третейської палати України і створення належних умов для виконання функціональних обов’язків її членів.
 • Має право бути третейським суддею у вирішенні спорів у третейському суді.
 • Вносить на розгляд Третейської палати України подання про дострокове припинення повноважень членів Президії, заступників Голови та відповідального секретаря Третейської палати України.

Новини ТПУ